ป้องกันลูกน้ำยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนคา
ร่วมช่วยกันสอนวิธีป้องกันไข้เลือดออก แก่นักเรีียนและบุคลากร โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม
 ตามโครงการควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก  ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 

Visitors: 6,722