อบรมข้อปฏิบิติงานจราจร

อบรมข้อปฏิบิติงานจราจรแก่นักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี
เพื่อปฏิบัติงานจราจรหน้าโรงเรียนร่วมกับงานจราจรสถานีตำรวจอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2561

Visitors: 6,722